Cele ośrodka

  • Interdyscyplinarne badania literatury elektronicznej  

Powołanie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów – przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, a także technicznych (m.in.: literaturoznawców, kognitywistów, medioznawców, kulturoznawców, informatyków itd.) służyć ma rozwojowi badań nad literaturą elektroniczną w Polsce i umiędzynarodowieniu ich efektów.

  • Wspieranie rozwoju nowych form i gatunków literatury elektronicznej 

Dzięki współpracy badaczy, artystów i czytelników rozwijać się może laboratorium literatury cyfrowej. Pracownicy Centrum prowadzą wykłady, warsztaty, kursy kreatywnego pisania z wykorzystaniem programów do pisania utworów cyfrowych. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, możliwa jest jednak współpraca ze szkołami i ośrodkami kultury oraz zorganizowanie zajęć w trybie online dla osób zainteresowanych nauką pisania kreatywnego.

  • Archiwizacja polskich utworów literatury elektronicznej 

Rozwijająca się technologia przyczynia się do bardzo szybkiego starzenia się oprogramowania, wykorzystywanego do wytwarzania utworów elektronicznych. Wiele projektów powstałych na początku XXI wieku nie jest już dostępnych. Celem działań podejmowanych w Centrum jest zgromadzenie w jednym miejscu historycznych zasobów e-literatury, które dla przyszłych badaczy stanowić mogą bezcenne źródło wiedzy historycznej i teoretycznej o rozwoju e-literatury.

  • Promocja, popularyzacja i wspieranie tworzenia, publikowania i czytania literatury elektronicznej 

Przekazywanie wiedzy o sztuce digitalnej i rozwijanie wśród odbiorców technicznych umiejętności związanych z korzystaniem z narzędzi cyfrowych w aktywnościach twórczych to jedno z ważnych zadań, realizowanych w Centrum. Dzięki organizacji konferencji, wystaw, pokazów i warsztatów wzrosnąć powinna wiedza o istnieniu i specyfice literatury w mediach cyfrowych oraz środowisku wirtualnym. Kompetencje cyfrowe przekładają się na wzrost krytycznej świadomości oraz praktycznych umiejętności wśród literackiej publiczności.